دیدار مترجم روسی منتخب میزان الحکمة با آیت الله ری شهری

آقای عبدالکریم (تاراس چرینینکو) در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مسلمانان و مراکز اسلامی روسیه و شهر سن ...