606 - اشتراط احرام از مکه

جلسه 606 - 1396/10/12، فرع اول این بود که محل احرام حج تمتع خودِ مکه است. ابتدا اقوال را در این ...

605 - اشتراط انجام عمره و حج تمتع در یک سال

جلسه 605 - 1396/10/11، بحث در شرط سوم یعنی انجام عمره و حج در یک سال بود. صاحب عروة علاوه بر ...

603 - حکم عمره مفرده در اشهر حج

جلسه 603 - 1396/10/05، بحث درباره این بود که اگر کسی در اشهر حج عمره‌ مفرده انجام دهد، آیا می‌تواند یا ...

602 - زمان انجام طواف نساء در عمره تمتع

جلسه 602 - 1396/10/04، بحث در وجوب یا عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع بود که به این نتیجه رسیدیم ...

601 - حکم طواف نساء در عمره تمتع

جلسه 601 - 1396/10/03، بحث در صورت اجمالی حج تمتع بود که گفتیم در اینجا این بحث را مورد بررسی قرار ...

599 - اقسام حج (ادامه مسئله 2)

جلسه 599 - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷، موضوع این مسئله این بود که اگر وظیفه مقیم در مکه، حج تمتع باشد، از کجا باید ...

597 - اقسام حج (ادامه مسئله 3)

جلسه 597 - 1396/09/21، اما در این فرع، صحبت در این است که اگر بعد از اقامت و قبل از گذشت ...

596 - اقسام حج (ادامه مسئله 3)

جلسه 596 - 1396/09/20، وضوع این فرع، حکم حج «آفاقی» است که مقیم مکه شده باشد. حکم کسی که بعد از ...

595 - اقسام حج (ادامه مسئله 3)

جلسه 595 - 1396/09/19، موضوع این فرع، حکم حج «آفاقی» است که مقیم مکه شده باشد. حج او سه صورت داشت: صورت ...

594 - اقسام حج (ادامه مسئله 2)

جلسه 594 - 1396/09/14، بحث در مسائل مربوط به اقسام حج بود. متن فرع اول از مسئله سوم را در جلسه ...

592 - اقسام حج (مسئله 2)

جلسه 592 - 1396/09/12 بحث در مسائل اقسام حج بود. حضرت امام می‌فرماید: من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ...

591 - اقسام حج (مسئله 1)

جلسه 591 - 1396/09/07، بحث در مسائل اقسام حج بود. متن مسئله اول از تحریر را خواندیم. قبل از توضیح ...

589 - اقسام حج (5)

جلسه 589 - 1396/08/30، سؤال سوم آیا در محاسبه فاصله 48 میلی یا هشتاد کیلومتری از مکه، ملاک در انتهای این ...

588 - اقسام حج (4)

جلسه 588 - 1396/08/29 بحث در فروعاتی است که در مقدمه مسائل اقسام حج مطرح شده است. حضرت امام در فرع ...

587 - اقسام حج (3)

جلسه 587 - 1396/08/14 بحث در این بود که مراد از «حاضر» در آیه شریفه: ﴿ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي ...

586 - اقسام حج (2)

جلسه 586 - 1396/08/09 سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مراد از «حاضر» و «بادی» چیست؟ به تعبیر ...

584 - مسائل اقسام عمره ( ادامه مسئله 3 )

جلسه 584 - 1396/08/07 ثمّ إن المراد بالشهر هو ما بين الهلالين، أي من أوّل رؤية الهلال السابق إلى رؤية الهلال ...

583 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3)

جلسه 583 - ۱۳۹۶/۰۸/۰2 بحث در آخرین فرع از مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. موضوع بحث فاصله میان انجام ...

582 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3)

جلسه 582 - ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ و در مقدار فاصله بين دو عمره اختلاف شده و احتياط آن است كه در فاصله كمتر ...

581 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3)

جلسه 581 - 1396/07/30 بحث در مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. فرع دوم از این مسئله مربوط به سبب ...

580 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 3)

جلسه 580 - 1396/07/25 بحث در مسئله سوم از مسائل اقسام عمره بود. در فرع اول فرمود: «عمره گاه به واسطه ...

578 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2)

جلسه 578 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ادله قائلین به وجوب را با استفاده از فرمایش آیت الله شاهرودی بررسی کردیم. در جلسه قبل ...

577 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2)

جلسه 577 - 1396/07/18 بحث در فرع دوم از مسئله دوم از مسائل اقسام عمره بود. موضوع این فرع این بود ...

576 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2)

جلسه 576 - 1396/07/17 موضوع بحث این بود که آیا عمره مفرده بر نائی در صورتی که برای آن استطاعت داشته ...

575 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1 و مسئله 2)

جلسه 575 - 1396/07/16 پس از تقسیم عمره به واجب اصلی، واجب عرضی و مندوب، سه فرع را مطرح شده است. فرع ...

574 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1)

جلسه 574 - 1396/06/27، در این جلسه به بررسی ادله‌ای می‌پردازیم که برای اثبات وجوب بالاصالة عمره به آنها تمسک شده ...

573 - مسائل اقسام عمره (مسئله 1)

جلسه 573 - 1396/06/26، فرع اول این است که عمره نیز اصالتاً مانند حج با شرايطی كه در حج معتبر است ...

572 - مسائل حج مندوب (مسئله 3 تا 7) و مسائل اقسام عمره

جلسه 572 - 1396/06/21، در مسئله چهارم میفرماید: يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته. زياد خرج كردن در ...

571 - مسائل حج مندوب (مسئله 2)

جلسه 571 - 1396/06/20، مستحب است كه تبرعا به نيابت از خويشان و غير ايشان زنده و يا مرده باشند حج ...

569 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65)

جلسه 569 - 1396/06/14 ، من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو ...

568 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65)

جلسه 568 - 1396/03/02، بحث در مسئله شصت و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود که آخرین مسئله از مسائل ...

567 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 63 و 64)

جلسه 567 - 1396/03/01 لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا ...

566- مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 62)

جلسه 566 - 1396/02/31 همان طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، دلیل اینکه ملاک، تقلید وارث یا وصی است، ...

565 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 61)

جلسه 565 - 1396/02/26 در این فرع بحث در این است که اگر فقط حج بلدی امکان داشته باشد، با توجه ...

564 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 60)

جلسه 564 - 1396/02/25 اگر تركه براى اجير گرفتن از ميقات كافى نباشد‌ مگر براى ميقات اضطرارى، مثل مكه يا ادنى ...

563 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 59)

جلسه 563 - 1396/02/24 در مسئله قبلی گذشت که در اجاره حج برای میتی که حج بر او مستقر بوده، نظر ...

562 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58)

جلسه 562 - 1396/02/19، بحث در مسئله پنجاه و هشتم بود که آیا برای میتی که حج بدهکار است باید ...

561 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58)

جلسه 561 - 1396/02/18، بحث در فرع اول از مسئله پنجاه و هشتم بود که برای اجاره حج از طرف میتی ...

560 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 58)

جلسه 560 - 1396/02/17 بحث در مسائل شرطیت استطاعت بود. مسئله پنجاه و هشتم را به چند فرع تقسیم می‌نماییم و ...

559 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

جلسه 559 - 1396/02/12 در این فرع چند بحث وجود دارد: 1 ـ دلیل اینکه حج تبرعی برای میت مجزی است چیست؟ 2 ...

558 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

جلسه 558 - 1396/02/04 طبق نظر حضرت امام، ترکه ملک ورثه می‌شود، مگر آنکه احتمال دهد در آینده این مبلغ برای ...

557 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

1396/02/03 اقرار کننده می‌داند که سایر ورثه هیچ‌گاه مثل او اقرار نمی‌کنند، متبرعی هم وجود ندارد که کمبود هزینه را تقبّل ...

556 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

1396/01/29 بحث در فرع اول از مسئله پنجاه و هفتم از مسائل شرطیت استطاعت بود. موضوع بحث در این فرع این ...

555 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 57)

1396/01/28 در فرضی که یکی از ورّاث بر وجوب حج بر مورّث اقرار می‌کند و بقیه آن را انکار می‌کنند، نظر ...

554 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 56)

جلسه 554 - 1396/01/27 نظریه دوم: عدم جواز تصرف در ترکه پیش از ادای دین ظاهر کلام شیخ طوسی[7] و صریح کلام ...

553 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 56)

جلسه 553 - 1396/01/21 مسئله پنجاه و ششم این مسئله که درباره تصرّف ورثه در «ما ترک» میّت است از مسائل مورد ...

551 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

1396/01/15 این روایت، راجع به زکات بود که به طریق اولی خمس را هم شامل می‌شود؛ اما در مورد دِین به ...

550 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

1396/01/14 و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة ...

549 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

1395/12/24 فرض دیگر در این مسئله این است که در کنار حج، وصایای مستحبه دیگری هم کرده باشد، مثلا وصیت کرده ...

548 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 55)

1395/12/23 در این فرع بحث در جایی است که وصیت کرده از ثلث مال برایش حج انجام شود. حضرت امام می‌فرماید: و لو ...

547 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 55)

1395/12/22 در این مسئله که مربوط به وصیت کردن کسی است که حج بر او مستقر شده است، چند فرع مطرح ...

546 - مسائل شرطیت است طاعت (ادامه مسئله 54)

1395/12/16 بحث در این فرع راجع به این است که در چه شرایطی حج بر ذمه انسان باقی می‌ماند؟ حضرت امام ...

545 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 54)

1395/12/15 و اگر [کسی که حج بر او مستقر شده است] فوت كند چنانچه تركه‌اى داشته باشد واجب است از طرف ...

544 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 54)

1395/12/10 اگر حج بر او مستقر شود به اينكه شرايط حج كامل باشد ولی در رفتن به حج اهمال نمايد‌ تا ...

543 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 53)

1395/12/09 در این فرع بحث در این است که اگر چنین نکرد و تنهایی سفر کرد، آیا حج او صحیح است ...

542 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 53)

1395/12/08 اگر زن، شوهر داشته باشد و شوهرش ادعا كند كه زن در اين مسافرت در معرض خطر است؛ ولى زن ...

540 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

1395/12/02 برای این حکم به سه دلیل تمسک شده است. دلیل اول روایاتی بود که متن آنها را در جلسه قبل ...

539 - حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (3)

1395/12/1 نکاتی را در این زمینه بیان کردیم تا اینکه به طرح نظریه شهید مطهری رسیدیم. ایشان فرمودند: «اگر از فقها ...

538 - حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (2)

1395/11/26 شرط پنجم این است که سفر، سفر حرام نباشد، وگرنه شکسته نمی‌شود، چه خود سفر حرام باشد مانند فرار از ...

537 - حکم خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر (1)

1395/11/25 دلیل دیگر برای اثبات اشتراط اذن زوج در حج ندبی، اطلاق روایات دال بر حرمت خروج زن از خانه بدون ...

536 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 52)

1395/11/24 به نظر می‌رسد، در انعقاد نذر، همین که «فی نفسه» راجح باشد، کفایت می‌کند و لازم نیست در ظرف عمل ...

534 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 52)

1395/11/18 در این مسئله تقریباً ده فرع مطرح شده است. ابتدا فهرست آن را بیان می‌کنیم و بعد یک به یک ...

533 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 51)

1395/11/17 بحث در مسئله پنجاه و یکم بود که درباره حکم حج انجام شده توسط مسلمان غیر شیعی پس از استبصار ...

532 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 51)

1395/11/12 مشهور فقهای شیعه قائلند شخص مخالفی که حج را مطابق مذهب خودش به طور صحیح انجام داده، پس از مستبصر ...

531 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49 / مسئله 51)

1395/11/11 سؤال این است که آیا همین حکم در مورد کسی که سال اول استطاعت اوست و در راه انجام فریضه ...

530 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)

1395/11/10 در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌گردد که آیا این حکم که گفتیم اختصاص به حجة الاسلام مستقر دارد، فقط در ...

529 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)

1395/11/5 همین بحث در مورد شرط حرم نیز وجود دارد، یعنی وقتی می‌گوییم: برای اجزا باید مرگ او پس از احرام ...

528 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)

1395/11/04 اگر حج بر عهده شخص مستقر شده باشد به اینکه در سالی که حج بر او واجب شده، نرفته باشد ...

527 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48 و مسئله 49)

1395/11/03 دلیل فتوای تحریر این بود که استناد حج به نایب، راهی جز استنابه ندارد، یعنی حتماً باید «منوب عنه»، دیگری ...

526 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

1395/10/28 کسی که حج بر او مستقر شده و می‌خواهد برود؛ ولی به خاطر مانعی مثل بیماری نمی‌تواند مباشرتاً برود، باید ...

525 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 525 - 95/10/27 بخش سوم متن عروة این بود که اگر عذر، وسط عمل بر طرف شود. عده‌ای از فقها ...

524 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 524 - 95/10/26 بر طرف شدن عذر چهار صورت می‌تواند داشته باشد: یک) بعد از مرگ او بر طرف می‌شود. در ...

523 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 523 - 95/10/20 در فروع قبلی بحث درباره مستطیعی بود که قادر به انجام حج نیست که دو صورت داشت: ...

522 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 522 - 95/10/19 بحث فرع سوم از مسئله چهل و هشتم بود که اگر کسی در سال اولی که از ...

521 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 521 - 95/10/14 بحث در مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. در فرع دوم و ...

520 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 520 - 95/10/13 بحث در فرع سوم از مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت در تحریر ...

519 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 519 - 95/10/12 بحث در فرع دوم از چهل و هشتم تحریر بود که اگر کسی که حج بر او ...

518 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 518 - 95/10/07 بحث در فرع دوم از مسئله چهل و هشتم بود. گفتیم کسی که حج بر او مستقر ...

517 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

جلسه 518 - 95/10/06 مشهور فقها قائل به وجوب استنابه شده‌اند، آنها علاوه بر اجماع، به دو دسته از روایات نیز ...

516 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 47 / مسئله 48)

جلسه 516 - 95/10/05 فرع چهارم این فرع هم در ادامه فروع قبلی است، یعنی راه حج منحصر در مسیر هوایی یا ...

515 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 46 / مسئله 47)

جلسه 515 - 95/09/30 در این مسئله که مربوط به استطاعت سربی یا طریقی است، دو فرع مطرح شده است. فرع اول ...

514 - مسائل شرطیت استطاعت (تتمه مسئله 45 و مسئله 46)

جلسه 514 - 95/09/29 تتمه فرع چهارم فرع چهارم که فرع پایانی این مسئله بود، در باره این بود که اگر کسی ...

513 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 45)

جلسه 513 - 95/09/28 مسئله چهل و پنجم در این مسئله چهار فرع مطرح شده است: یک) اگر همه شرایط وجوب حج برای ...

512 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 44)

جلسه 512 - 95/09/23 بحث در مسئله 44 تحریر از مسائل شرطیت استطاعت بود. در این مسئله نُه فرع مطرح شده ...

511 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 44)

جلسه 511 - 95/09/22 انطباق بحث با فرع سوم از مسئله 44 جمع‌بندی ما این شد که اصولاً قاعده «لا ضرر»، ضرر ...

510 - اضرار به نفس (4)

جلسه 510 - 95/09/21 مناقشه در ادله قرآنی حرمت اضرار به نفس، گفته شده آیات زیادی از قرآن دلالت بر حرمت ضرر ...

509 - اضرار به نفس (3)

جلسه 509 - 95/09/16 اشکالات وارده شده به فرمایش آیت الله خویی، عبارت آیت الله خویی را در جلسه قبل خواندیم، در ...

508 - اضرار به نفس (2)

جلسه 508 - 95/09/15 یادآوری بحث ما به مناسبت فرع سوم از مسئله 44 تحریر در تبیین حکم اضرار به نفس بود. گفتیم ...

507 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 44) ـ اضرار به نفس (1)

جلسه 507 - 95/09/14 بحث در مسئله 44 تحریر الوسیله از مسائل مربوط به شرایط وجوب حجة الاسلام بود. در این ...

506 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 44)

جلسه 506 - 95/08/25 یادآوری بحث در مسائل شرط استطاعت از شرائط وجوب حج بود که به مسئله 44 تحریر رسیدیم. مسئله چهل ...

505 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 43)

جلسه 505 - 95/08/24 فرع دوم اگر رفتن به حج، سبب می‌شود که واجبی که از حج اهمیت بیشتری دارد، ترک شود، ...

504 - قاعده «لا حرج» (7)

جلسه 504 - 95/08/23 بحث در تنبیهات قاعده «نفی عسر و حرج» بود. تا کنون چهار تنبیه را ذکر کرده‌ایم و ...

503 - قاعده «لا حرج» (6)

جلسه 503 - 95/08/18 ادله عزیمت بودن رفع قائلین به عزیمت برای اثبات آن دو گونه استدلال کرده‌اند. استدلال اول استدلال اول این است ...

502 - قاعده «لا حرج» (5)

جلسه 502 - 95/08/17 تنبیهات قاعده «لا حرج» تنبیه اول تنبیه اول بحث حکومت داشتن ادله نفی عسر و حرج بر ادله اولیه ...

501 - قاعده «لا حرج» (4)

جلسه 501 - 95/08/16 دلیل عقلی بر قاعده «لا حرج» بسیاری از فقها در گذشته و حال، برای اثبات این قاعده تنها ...

500 - قاعده «لا حرج» (3)

جلسه 500 - 95/08/11 بحث در تبیین آیات و روایاتی بود که دلالت بر نفی حکم حرجی داشتند. مرحوم محقق نراقی، ...

499 - قاعده «لا حرج» (2)

جلسه 499 - 95/08/10 بحث در تبیین قاعده «لا حرج» بود. پس از بیان چند مقدمه به مدرک این قاعده رسیدیم ...

دعا جهت تداوم تشرف به حج

به نام مقدّس حضرت مهدی علیه السلام. تسبیح گِلی سیاه که با آن صلوات می‌فرستی را هم به دیوار رو ...

خاطره‌ای از حج آیة الله اراکی قدس سره

روحانی کاروان‌، حاج احمد آقا تهرانی، فرزند مرحوم حاج شیخ عباس تهرانی بود. آیة الله اراکی به ایشان فرمود: ما ...

498 - مسائل مربوط به شرط استطاعت

جلسه 498 - 95/08/9 مسئله چهل و سوم در این مسئله چند فرع مطرح شده است که در این جلسه فقط فرع ...

497 - مسائل شرط استطاعت (ادامه مسئله 42)

جلسه 497 - 95/08/4 بحث در مسئله 42 بود که در آن سه استطاعت بدنی، زمانی و طریقی مطرح شده بود. ...

496 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 42)

جلسه 496 - 95/08/3 مسئله چهل و دوم متن مسئله چنین است: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلا يجب على مريض لا ...

495 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 41)

جلسه 495 - 95/08/2 مسئله چهل و یکم متن مسئله چنین است: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج ...

494 - اعراض یا عمل مشهور در تضعیف یا تقویت روایت

جلسه 494 - 95/07/27 بحث در فرع اول از مسئله چهلم بود که آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بدون رضایت ...

493 - حکم حجّ با مال فرزند (2)

جلسه 493 - 95/07/26 در وسائل ده روایت ذیل باب: «حُكْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ» در این باره آمده ...

492 - حکم حجّ با مال فرزند

جلسه 492 - 95/07/25 مسئله چهلم متن مسئله چنین است: لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و ...

491 - اشتراط رجوع به کفایت

جلسه 491 - 95/07/11 متن مسئله چنین است: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة‌ أو صنعة أو منفعة ملك ...

490 - مسائل شرط استطاعت (مسئله 37 و 38)

جلسه 490 - 95/07/06 بحث در مسئله سی و هفتم از مسائل شرط استطاعت بود. گفتیم در این مسئله فروعی مطرح ...

489 - حج بذلی (13)

جلسه 489 - 95/07/05 بحث در مسائل مربوط به حج بذلی از سلسله مسائل شرط استطاعت بود. تا مسئله 35 مورد ...

488 - حج بذلی (12)

جلسه 488 - 95/07/04 بحث در مسئله سی و پنجم از شرایط وجوب حجة الاسلام بود. گفتیم در این مسئله چند ...

487 - حج بذلی (11)

جلسه 487 - 95/06/29 بحث در مسئله 34 بود. گفتیم در این مسئله سه فرع مطرح شده است. فرع اول آن ...

486 - حج بذلی (10)

جلسه 486 - 95/06/28 مسئله سی و چهارم متن مسئله 34 چنین است: الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة ...