تاريخ : سه شنبه 1396/10/12

دیدار مترجم روسی منتخب میزان الحکمة

دیدار آقای عبدالکریم (تاراس چرینینکو)، مترجم روسی منتخب میزان الحکمة با آیت الله ری شهری