تاريخ: سه شنبه 1396/8/9
مدت: 23

بشارتبررسی مباحث مهدویت

تأمین امنیت فراگیر در حکومت فراگیر

  • تبیین کلیه معارف مهدوی و موعودگرایی براساس نگاه شیعه و متون روایی برای عموم مخاطبان 
  • رفع پاره‌ای از شبهات مرتبط با حوزه مهدویت 
  • آگاهی‌بخشی نسبت به وظایف اصلی منتظران در عصر غیبت 
  • آگاهی‌بخشی نسبت به مخاطرات مربوط به مدعیان و عرفان‌های دروغین 
  • معرفی بیشتر «دانشنامه امام مهدی«عج»» برای استفاده عموم

  • تأمین امنیت فراگیر در حکومت فراگیر (دانلود)