تاريخ: شنبه 1396/10/2
مدت: ۲۷ دقیقه

چهارمین سیاست فرهنگی در حکومت مهدوی (عج) مبارزه قاطع با فساد و انحراف است.بررسی مباحث مهدویت

سیره حکومتی مهدوی ـ مبارزه قاطع با فساد و انحراف

چهارمین سیاست فرهنگی در حکومت مهدوی (عج) مبارزه قاطع با فساد و انحراف است.

  • مبارزه قاطع با فساد و انحراف (دانلود)