تقدیرنامه های آیت الله ری شهری و مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

تاریخ : 23 اردیبهشت 1396

برخی از تقدیرنامه های آیت الله ری شهری و مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

تقدیرنامه های آیت الله ری شهری

تاریخ : 19 تیر 1395

بخشی از تقدیرنامه‌های آیت الله محمدی ری شهری