317 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  38
جلسه 317 - 1396/03/02
316 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  46
جلسه 316 - 1396/02/26
315 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  55
1396/02/19
314 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  64
1396/02/12
313 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  86
1396/01/29
312 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  92
1396/01/15
311 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  133
95/12/24
310 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  153
95/12/10
309 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  180
95/12/03
308 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  168
95/11/26، «یکی از ویژگی های مهم اهل تقوا یقین داشتن به آخرت است.» تبیین عظمت عالم آخرت: «خداوند در سوره نساء آیه ۷۷ می‌فرماید، متاع دنیا برای انسان های با تقوا در مقابل لذت های اخروی اندک است؛ خداوند در قرآن کریم ملک دنیا را صغیر و ملک آخرت را کبیر ...
صفحه از 4
تعداد موارد : 33