سوگواره یاس نبی شهرستان بیرجند

تاریخ : 6 اردیبهشت 1391

مراسم سوگواره یاس نبی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی