577 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  54
جلسه 577 - 1396/07/18 بحث در فرع دوم از مسئله دوم از مسائل اقسام عمره بود. موضوع این فرع این بود که آیا عمره مفرده بر نائی در صورتی که برای آن استطاعت داشته باشد؛ ولی برای حج مستطیع نباشد، واجب است یا نه؟ عده‌ای از فقها از جمله حضرت امام فرمودند: ...
576 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 2) تعداد بازدید:  57
جلسه 576 - 1396/07/17 موضوع بحث این بود که آیا عمره مفرده بر نائی در صورتی که برای آن استطاعت داشته باشد؛ ولی برای حج مستطیع نباشد، واجب است یا اینکه فقط اختصاص به حاضر دارد؟ صاحب عروة، حضرت امام، آیت الله خویی و عده‌ای دیگر از فقها، فرمودند: مشهور قائل به ...
575 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1 و مسئله 2) تعداد بازدید:  51
جلسه 575 - 1396/07/16 پس از تقسیم عمره به واجب اصلی، واجب عرضی و مندوب، سه فرع را مطرح شده است. فرع اول این بود که: عمره با شرايطی كه در حج معتبر است، در طول عمر يک بار بر هر مکلفی واجب است. در جلسه قبل، ادله اثبات وجوب عمره را ...
574 - مسائل اقسام عمره (ادامه مسئله 1) تعداد بازدید:  63
جلسه 574 - 1396/06/27، در این جلسه به بررسی ادله‌ای می‌پردازیم که برای اثبات وجوب بالاصالة عمره به آنها تمسک شده است. علاوه بر اینکه برخی برای این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند، به برخی از آیات و روایات نیز استدلال شده است که در ادامه می‌آید.
573 - مسائل اقسام عمره (مسئله 1) تعداد بازدید:  78
جلسه 573 - 1396/06/26، فرع اول این است که عمره نیز اصالتاً مانند حج با شرايطی كه در حج معتبر است ـ مثل بلوغ، عقل، حرّیت و استطاعت مالی، بدنی و سربی[3] ـ بر هر مكلّف در طول عمرش یک بار واجب است. فرع دوم فوریت داشتن وجوب عمره است.
572 - مسائل حج مندوب (مسئله 3 تا 7) و مسائل اقسام عمره تعداد بازدید:  65
جلسه 572 - 1396/06/21، در مسئله چهارم میفرماید: يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته. زياد خرج كردن در حج مستحب است؛ و حج نمودن، از صدقه دادن مخارج حج افضل است. مراد از «کثرة الانفاق» هزینه کردن زیاد برای حج است نه اینکه به حدّ اسراف برسد. همچنین اگر امر ...
571 - مسائل حج مندوب (مسئله 2) تعداد بازدید:  71
جلسه 571 - 1396/06/20، مستحب است كه تبرعا به نيابت از خويشان و غير ايشان زنده و يا مرده باشند حج نمايد. و همچنين مستحب است به نيابت حضرات معصومين(عليهم السّلام) زنده و يا فوت كرده باشند حج نمايد، و طواف به نيابت حضرات معصومين(عليهم السّلام) مستحب است، و به نيابت ...
570 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65) ـ مسائل حج مندوب تعداد بازدید:  77
جلسه 570 - 1396/06/19، در این فرع سؤال این است که اگر به صورت استیجاری برای دیگری انجام داده باشد، تکلیف عقد اجاره او چه میشود؟ حضرت امام فرمود: لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه. اگر ـ با اينكه مىتواند حج خودش را انجام دهد ...
569 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65) تعداد بازدید:  84
جلسه 569 - 1396/06/14 ، من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، و كذا ليس أن يتطوع به.[5] كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى انجام آن را داشته باشد‌، حق ندارد كه از طرف ديگرى به طور تبرعى يا ...
568 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 65) تعداد بازدید:  275
جلسه 568 - 1396/03/02، بحث در مسئله شصت و پنجم از مسائل شرطیت استطاعت بود که آخرین مسئله از مسائل مربوط به شرائط وجوب حجة الاسلام می‌باشد. پس از آن، وارد مسائل حج نذری خواهیم شد. در فرع اول این مسئله، بیان شد که کسی که بر عهده‌اش حج مستقر شده ...
صفحه از 31
تعداد موارد : 301