321 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  64
جلسه 321 - 1396/08/07، توضیح مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
320 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  64
جلسه 320 - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰، تفسیر آیه "اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون" «این آیه در واقع دورنمایی از جامعه آرمانی اسلامی است.»
319 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  80
جلسه 319 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳، حاصل تقوا و نتیجه رابطه با خدا و ایجاد ملکه تقوا در وجود انسان : حاصل کار و تلاش اهل تقوا، فلاح است.
318 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  70
جلسه 318 - 1396/07/16، تفسیر آیه پنجم از سوره بقره : قرآن پس از توصیف متّقیان به ایمان ، اقامه نماز ، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره ، با تأکید ، اهل تقوا را همان « مفلحان » دانسته است ، بنابراین ، همه آثار ...
انس با قرآن(30) تعداد بازدید:  231
تفسیر و نکات مربوط به جزء سی قرآن سوره مبارکه زلزلة ،آیات پایانی سوره
انس با قرآن(29) تعداد بازدید:  226
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و نهم قرآن سوره مبارکه ملک ،آیه شریفه 7
انس با قرآن(28) تعداد بازدید:  224
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و هشتم قرآن سوره مبارکه حشر ،آیات شریفه 18 و 19
انس با قرآن(27) تعداد بازدید:  216
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و هفتم قرآن سوره مبارکه طور ،آیه شریفه 26
انس با قرآن(26) تعداد بازدید:  223
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و ششم قرآن سوره مبارکه احقاف ،آیه شریفه 20
انس با قرآن(25) تعداد بازدید:  204
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و پنچم قرآن سوره مبارکه شوری ،آیه شریفه 20
صفحه از 17
تعداد موارد : 164