326 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  136
جلسه 326 - 1396/09/19، «عوامل فرعی «فلاح» اموری است که ریشه در عوامل اصلی آن یعنی: «ایمان»، «تقوا» و «احسان» دارند و همه مشخصات یک انسان سعادتمند به این سه عامل برمیگردد. »
325 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  124
جلسه 325 - 1396/09/12، آیاتی که موجبات «فلاح» را بیان کرده اند، دو دسته اند، دسته اول آیاتی که قاطعانه تصریح می کنند، اگر انسان «تقوا» و «ایمان» داشته باشد و «نیکوکار» باشد، حتما «مفلح» است و سعادت دنیا و آخرت نصیب او می شود،
324 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  117
جلسه 324 - 1396/09/07، تفسیر پنجمین آیه از سوره مبارکه بقره، مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، و مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
323 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  120
جلسه 323 - 1396/08/21، تبیین عامل سوم از عوامل کامیابی و سعادت دنیا و آخرت
322 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  121
جلسه 322 - 1396/08/14، تبیین عوامل اصلی فلاح ، دسته بندی آیات مختلف در خصوص ایمان
321 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  123
جلسه 321 - 1396/08/07، توضیح مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
320 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  146
جلسه 320 - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰، تفسیر آیه "اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون" «این آیه در واقع دورنمایی از جامعه آرمانی اسلامی است.»
319 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  150
جلسه 319 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳، حاصل تقوا و نتیجه رابطه با خدا و ایجاد ملکه تقوا در وجود انسان : حاصل کار و تلاش اهل تقوا، فلاح است.
318 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  136
جلسه 318 - 1396/07/16، تفسیر آیه پنجم از سوره بقره : قرآن پس از توصیف متّقیان به ایمان ، اقامه نماز ، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره ، با تأکید ، اهل تقوا را همان « مفلحان » دانسته است ، بنابراین ، همه آثار ...
انس با قرآن(30) تعداد بازدید:  303
تفسیر و نکات مربوط به جزء سی قرآن سوره مبارکه زلزلة ،آیات پایانی سوره
صفحه از 17
تعداد موارد : 169