323 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  9
جلسه 323 - 1396/08/21، تبیین عامل سوم از عوامل کامیابی و سعادت دنیا و آخرت
322 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  13
جلسه 322 - 1396/08/14، تبیین عوامل اصلی فلاح ، دسته بندی آیات مختلف در خصوص ایمان
321 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  24
جلسه 321 - 1396/08/07، توضیح مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
320 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  28
جلسه 320 - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰، تفسیر آیه "اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون" «این آیه در واقع دورنمایی از جامعه آرمانی اسلامی است.»
319 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  42
جلسه 319 - ۱۳۹۶/۰۷/۲۳، حاصل تقوا و نتیجه رابطه با خدا و ایجاد ملکه تقوا در وجود انسان : حاصل کار و تلاش اهل تقوا، فلاح است.
318 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  41
جلسه 318 - 1396/07/16، تفسیر آیه پنجم از سوره بقره : قرآن پس از توصیف متّقیان به ایمان ، اقامه نماز ، انفاق و یقین به آخرت در آیات نخستینِ سوره بقره ، با تأکید ، اهل تقوا را همان « مفلحان » دانسته است ، بنابراین ، همه آثار ...
انس با قرآن(30) تعداد بازدید:  189
تفسیر و نکات مربوط به جزء سی قرآن سوره مبارکه زلزلة ،آیات پایانی سوره
انس با قرآن(29) تعداد بازدید:  175
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و نهم قرآن سوره مبارکه ملک ،آیه شریفه 7
انس با قرآن(28) تعداد بازدید:  176
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و هشتم قرآن سوره مبارکه حشر ،آیات شریفه 18 و 19
انس با قرآن(27) تعداد بازدید:  173
تفسیر و نکات مربوط به جزء بیست و هفتم قرآن سوره مبارکه طور ،آیه شریفه 26
صفحه از 16
تعداد موارد : 156