612 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  26
جلسه 612 - 1396/11/1،
332 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  12
جلسه 332 - 1396/11/1،
611 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  9
جلسه 611 - 1396/10/26،
610 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  27
جلسه 610 - 1396/10/25،
331 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  26
جلسه 331 - 1396/10/24، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره در تبیین موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت : در قرآن کریم موانع متعددی برای «فلاح» و سعادت انسان ذکر شده است که ظلم، کفر و بزهکاری از آن جمله محسوب می شوند. ...
609 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  20
جلسه 609 - 1396/10/24،
608 - ادامه شرط چهارم از شرائط حج تمتع؛ و شرط پنجم تعداد بازدید:  20
جلسه 608 - 1396/10/18، تتمه فرع پنجم صاحب جواهر یک مورد را از این حکم، استدراک کردند و آن صورتی است که واقعا امر وجود داشته؛ ولی مکلف نمی‌دانسته، مثلا از روی فراموشی در غیر مکه محرم شده؛ ولی به دلیل دیگر مثل خوف جانی، اگر هم یادش بود، در واقع نمی‌توانست ...
330 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  25
جلسه 330 - 1396/10/17، ادامه تفسیر آیه پنجم از سورۀ مبارکه بقره، تبیین موانع « فلاح » و سعادت انسان در دنیا و آخرت
607 - اشتراط احرام از مکه (2) تعداد بازدید:  25
جلسه 607 - 1396/10/17، پس از آنکه ثابت شد باید برای حج تمتع از خود مکه محرم شد نه از میقات‌ها، این سؤال پیش می‌آید که از کجای شهر مکه می‌توان احرام بست؟ پاسخ این است که از هر جایی از شهر مکه احرام بستن برای حج تمتع، جایز و کافی است، ...
606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1) تعداد بازدید:  11
لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، می‌گوییم: خدایا!‌ مرا به یاری خواستن از غير خودت در هنگام درماندگى‌ام، آزمایش مكن‌! پس، معلوم می‌شود اینکه انسان هنگام اضطرار و درمانده شدن، سراغ خدا برود یا سراغ غیر خدا، یک آزمایش الهی است. این درخواست، غیر ...
صفحه از 97
تعداد موارد : 963