597 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  8
جلسه 597 - 1396/09/21
596 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  8
جلسه 596 - 1396/09/20
326 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  8
جلسه 326 - 1396/09/19، «عوامل فرعی «فلاح» اموری است که ریشه در عوامل اصلی آن یعنی: «ایمان»، «تقوا» و «احسان» دارند و همه مشخصات یک انسان سعادتمند به این سه عامل برمیگردد. »
595 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  7
جلسه 595 - 1396/09/19
594 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  9
جلسه 594 - 1396/09/14
593 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  15
جلسه 593 - 1396/09/13
592 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  20
جلسه 592 - 1396/09/12
325 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  13
جلسه 325 - 1396/09/12، آیاتی که موجبات «فلاح» را بیان کرده اند، دو دسته اند، دسته اول آیاتی که قاطعانه تصریح می کنند، اگر انسان «تقوا» و «ایمان» داشته باشد و «نیکوکار» باشد، حتما «مفلح» است و سعادت دنیا و آخرت نصیب او می شود،
591 - درس خارج فقه مبحث حج تعداد بازدید:  17
جلسه 591 - 1396/09/07
324 - درس تفسیر قرآن تعداد بازدید:  18
جلسه 324 - 1396/09/07، تفسیر پنجمین آیه از سوره مبارکه بقره، مفهوم فلاح و اصلی ترین عوامل آن، و مصادیق تقوا که انسان را به فلاح می رساند
صفحه از 91
تعداد موارد : 906